Teknologiateollisuus lahjoittaa 3 miljoonaa euroa ammattikorkeakouluille

Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ovat päättäneet osallistua ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 1 500 000 eurolla kumpikin.

Teknologiateollisuus haluaa lahjoituksellaan kannustaa ammattikorkeakouluja tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen ja osaamisen strategiseen kehittämiseen. Kokonaissumma 3 miljoonaa euroa myönnetään seuraaville ammattikorkeakouluille tekniikan ja liikenteen koulutusalalle:

Ammattikorkeakoulu Teknologiateollisuus ja 100-vuotissäätiö yhteensä
Metropolia ammattikorkeakoulu 700 000 €
Tampereen ammattikorkeakoulu 700 000 €
Hämeen ammattikorkeakoulu 400 000 €
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 400 000 €
Turun ammattikorkeakoulu 400 000 €
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 100 000 €
Oulun ammattikorkeakoulu 100 000 €
Saimaan ammattikorkeakoulu 100 000 €
Savonia ammattikorkeakoulu 100 000 €
Yhteensä 3 000 000€

Suomessa on 19 ammattikorkeakoulua, joissa on insinööritutkintoon johtavaa koulutusta. Valittaessa lahjoituksen saavia ammattikorkeakouluja tarkasteltiin kunkin ammattikorkeakoulun toimintaa seuraavin kriteerein:

  • Valmistuneiden insinöörien määrä
  • Insinöörikoulutuksen vetovoima – Ensisijaishakijoiden määrä/valitut
  • Insinööritutkinnon suorittaneiden osuus insinöörikoulutuksen aloittaneista (7 vuoden tarkastelujakso)
  • Työllistyneiden osuus vastavalmistuneista insinööreistä
  • Koulutus-, vetovoima- ja tki-yhteistyö yritysten kanssa, profiloituminen ja osallisuus korkeakoulujärjestelmää koskevissa rakenteellisen kehittämisen hankkeissa.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan ammattikorkeakoulujen on tärkeää panostaa erityisesti koulutuksen laatuun ja työelämälähtöisyyteen sekä opintojen etenemiseen. Tällä on suuri vaikutus yritysten osaaja- ja osaamistarpeiden näkökulmasta.

”Lahjoitus korostaa insinöörikoulutuksen tärkeyttä Suomelle. Haluamme kannustaa myös muita tahoja osallistumaan varainhankintakampanjaan. Koulutusta on erityisesti suunnattava aloille ja osaamisiin, joille on kasvavaa tarvetta yrityksissä ja työelämässä”, Turunen painottaa.

INSINÖÖRIOSAAMISELLE KASVAVA TARVE

Noin neljännes teknologiateollisuuden Suomen henkilöstöstä on suorittanut ammattikorkeakoulu-tutkinnon. Osuus on ollut kasvussa, ja sen arvioidaan kasvavan lähivuosina edelleen.

Teknologiateollisuuden innovaatiojohtajan Mervi Karikorven mukaan insinööritutkintojen osaamisperusteisuus ja modulaarisuus sekä yritysyhteistyö ovat ammattikorkeakoulujen vahvuuksia. Ne mahdollistavat osaamis- ja osaajatarpeissa tapahtuvien muutosten ennakoinnin ja koulutuksen suuntaamisen uudelleen.

”Myös lisä- ja muuntokoulutukselle on kasvava tarve. Koneoppimisen ja tekoälyn kaltaisten uusien osaamisalueiden tarjontaa tulisikin lisätä.”

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimitusjohtaja Laura Juvonen korostaa korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tärkeyttä innostettaessa lapsia ja nuoria teknologia- ja matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen pariin.

”Tarvitsemme lisää teknologia-alan mahdollisuuksista kiinnostuneita tulevaisuuden osaajia. Kutsumme ammattikorkeakoulut laajasti mukaan tätä tarkoitusta varten käynnistettyyn MyTech-ohjelmaan.”

VALTION VASTINRAHA

Valtio on varautunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja enintään 24 miljoonalla eurolla. Vastinrahoitus kohdennetaan suhteessa amk:n keräämään yksityiseen pääomaan siten, että yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä ei voi ylittää 4 miljoonaa euroa. Valtio tekee vastinrahoituspäätökset vuoden 2018 lopussa.

Lisätietoja:

Jorma Turunen, puh. 050 044 5444

Laura Juvonen, puh. 040 589 6263

Mervi Karikorpi, puh. 040 741 9801

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi