• Tunnetko loistavan matemaattisten aineiden opettajan?

  HUOM! Kömmähdyksen vuoksi ilmoituslomake sulkeutui vuorokautta liian aikaisin. Ilmoitusaikaa on jatkettu sen vuoksi keskiviikkoon 21.2.2018.


  Ehdota opettajaa palkittavaksi 8.1. – 18.2.2018 välisenä aikana

  Suomen tulevaisuus on vahvasti sidottu matemaattisluonnontieteellisen osaamisen tasoon – ja kykyyn yhdistää sitä muiden alojen osaamiseen. Oppilaiden innostusta ja mielikuvitusta ruokkivat opettajat ovat avainroolissa tulevaisuuden menestyksen rakentamisessa. 100-vuotissäätiö haluaa kannustaa opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia. Jaamme vuosittain kymmeniä kannustuspalkintoja matemaattisissa aineissa ansioituneille opettajille. Palkinnon arvo on 5000 euroa tai mikäli palkittavana on työryhmä, kukin työryhmän jäsen palkitaan 2500 eurolla. Yhteistyökumppaneina ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry.

  Esitykset palkittavista opettajista jätetään säätiön avoimen verkkolomakkeen kautta 8.1.-18.2.2018 välisenä aikana. Opettajat palkitaan 5.6. säätiön järjestämässä juhlatilaisuudessa Helsingissä.

  Ehdota ansioitunutta opettajaa palkittavaksi 8.1.2018 – 18.2.2018 välisenä aikana.

  Keväällä 2017 palkitsimme 20 matemaattisissa aineissa ansioitunutta opettajaa.

  Vuonna 2017 palkitsimme myös lähes 400 ylioppilasta.

   

  Ketä voi esittää palkittavaksi?

  Palkittavaksi voi esittää ala- ja yläkoulun, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukion opettajia. Säätiö palkitsee useita opettajia kultakin asteelta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai harkinnan mukaan myös pienryhmä (2-4 henkilöä). Pienryhmän kukin jäsen palkitaan 2500 eurolla. Sama opettaja ei voi saada säätiön palkintoa seuraavaan viiteen vuoteen. Saajiksi toivotaan ehdotettavan opettajan uran eri vaiheissa olevia henkilöitä, huomioiden erityisesti vasta jonkin aikaa alalla toimineet.

  Vuonna 2018 erityiset palkintokriteerit ovat:

  Oppilaiden kiinnostuksen ja innostuksen herättäminen, oppilaskeskeiset menetelmät

  Matemaattisen ajattelun kehittäminen ja toiminnalliset menetelmät

  Ansiot fysiikan ja/tai ohjelmoinnin opetuksen edistämisessä matematiikan rinnalla

   

  Kuka voi jättää esityksen?

  Esitykset palkittavista opettajista tehdään säätiön avoimella verkkolomakkeella vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Ehdotuksen tekijä voi olla esimerkiksi rehtori, opettajakollega tai vaikka vanhempi. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin palkitsemiseen.

   

  Ehdotuslomake

  Tohtoreita elinkeinoelämän palvelukseen - PoDoCo ohjelma tukee elinkeinoelämän strategista uusiutumista

  Onko yrityksessänne sellaisia uudistumistarpeita tai –ideoita, joiden analyysissa ja toteutuksessa nuori tohtori voisi olla avuksi?

  PoDoCo ohjelma on oikea ratkaisu!

  Mitä PoDoCo ohjelma tarjoaa yrityksille?

  PoDoCo (Post Docs in Companies) ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tohtorien siirtymistä elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yrityksille PoDoCo ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusien strategisten avausten käynnistämiseen ja toteuttamiseen sekä nuorten tohtoreiden osaamisen ja tietotaidon hyödyntämiseen.

  PoDoCo projektin kokonaispituus on 1-2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6-12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa saman pituinen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Yritysten rahoittama soveltava vaihe toteutetaan normaalina työsuhteena tohtorin ja yrityksen välillä. Osapuolien ei tarvitse sitoutua toiseen vaiheeseen projektin käynnistyessä. Yhteisenä tahtotilana tulee kuitenkin olla pidempi yhteistyöprojekti.

  PoDoCo ohjelma tarjoaa:

  • Tietoa tuoreista nuorista korkeasti koulutetuista ja lahjakkaista tohtoreista ja heidän erityisosaamisistaan
  • Mahdollisuuden tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen uusien strategisten avausten analysoinnissa ja toteutuksessa
  • Säätiöiden myöntämän tutkimusapurahan tohtorille projektin tutkimusvaiheen kustannusten kattamiseksi

  Millaiset yritykset voivat osallistua?

  PoDoCo ohjelmaan voi osallistua toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta mikä tahansa suomalainen tai Suomessa liiketoimintaa harjoittava yritys.

  Miten osallistua?

  PoDoCo ohjelman seuraava hakukierros on 15.9.–3.11.2017. Osallistuaksenne hakukierrokselle teidän tulee:

  1) Kuvat yrityksenne tutkimustarpeet täyttämällä yritysprofiili täällä

  • Yritysprofiilianne vasten etsimme 5-10 tarpeisiinne sopivaa tohtoriprofiilia PoDoCo tietokannasta, johon lähes 400 tohtoria on täyttänyt osaamisprofiilinsa

  2) Valita profiilien joukosta tarpeisiinne sopiva tohtori

  3) Sopia yhteistyöstä tohtorin kanssa ja allekirjoittakaa yhteistyöhön sitoutumista kuvaava LoI (Letter of Intent)

  4) Valmistella yhdessä tohtorin kanssa lyhyt, maksimissaan 5-sivuinen tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan ohjelman säätiörahoitteisen osuuden tavoitteet ja merkitys. Suunnitelmassa on tärkeää kuvata projektin vaikutukset yritykselle ja yrityksen uusiutumiselle.

  5) Tohtori jättää apurahahakemuksen, jonka liitteenä on tutkimussuunnitelma ja LoI, sähköiseen apurahahakujärjestelmään www.podoco.fi sivustolla 3.11.2017 mennessä.

  Lisätietoja

  Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  email: essi.huttu(at)dimecc.com
  tel. +358 40 840 9259

  Teknologiateollisuuden
  100-vuotissäätiön
  Metallinjalostajien rahaston

  apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2018

  Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.


  Hakuaika 1.9. - 30.9.2017

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimus­ryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.

  Apurahojen suuruus on kotimaan opiskelija-apurahoissa 1.100 euroa/henkilö, ulkomaan opiskelija-apurahoissa 1.500 euroa/henkilö (myös syksylle 2017) ja tutkija- sekä jatko-opiskeluapurahoissa 20.300 euroa (henkilökohtainen apuraha). Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty. Lisäksi rahasto voi myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä.
  Apurahat jaetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Rahasto jakaa vuodelle 2018 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on joulukuussa 2017.

   

  Hakuohjeet

  Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön verkkosivulta (http://techfinland100.fi/). Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

   

  Lisätietoja

  Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)outokumpu.com.

  Kevään haku: Fulbright-Technology Industries of Finland Grants

  10.03.2017

  Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelmasta rahoitetaan stipendejä teknologia-alojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka, suunnittelu ja konsultointi) kehitystä tukeviin maisteri- ja tohtoritason opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa.

  Tavoitteena on vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja edistää elinkeinoelämän uudistumista pitkäjänteisesti. Ohjelmalla halutaan erityisesti kehittää monialaista osaamista sekä kykyä yhdistää huipputason teknologiaa tarvelähtöisesti eri sovellusalueille ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Stipendiä voi hakea monen eri alan opintoihin tai tutkimukseen (mm. tekniikka, luonnontieteet, kauppatieteet sekä soveltuvasti yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, muotoilu).

  Tärkeintä on aiheen merkitys teknologia-alojen uudistumiselle ja tulevaisuuden kilpailukyvylle.

  Kohderyhmä

  Stipendit ovat suunnattu maisterivaiheen opintoihin ja tutkimukseen. Stipendihakijan tarkoituksena voi olla joko määräaikaisten maisteri- tai tohtoritason kurssien suorittaminen tai väitöskirjatutkimuksen edistäminen Yhdysvalloissa yhden lukuvuoden ajan. Myös koko maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittaminen on mahdollista.

  Nyt haussa olevat stipendit ovat tarkoitettu yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin ja tutkimukseen. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

  Ohjelmaan haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä tulevaisuuden lupauksia.

  Ohjelma soveltuu myös post-doc-tutkimukseen. Lue lisätietoja ja hakuohjeet tohtorin tutkinnon suorittaneille hakijoille suunnatulta stipendiohjelmasivulta.

  Ohjelmaetuudet

  Stipendi on suuruudeltaan 35 000-50 000 USD. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita, mm. vapautus viisumimaksuista sekä henkilökohtaiset neuvontapalvelut. Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Finland -säätiö.

  Lisätietoa

  Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendiohjelma

  PoDoCo -ohjelman kevään haku

  01.03.2017

  PoDoCo promotes the strategic renewal of Finnish industry.

  Are you:

  • A company with cutting-egde renewal ideas and looking for the help of a talented postdoc to investigate your ideas?
  • Postdoc who has recently completed or will soon complete your doctorate degree and is interested in a career in industry?

  PoDoCo program may be just right for you!

  What's in it for you?

  PoDoCo is a matchmaking program supporting long term competitiveness and strategic renewal of companies. It increases employment of young doctors in the private sector. The duration of PoDoCo period is 1-2 years and it consist of two phases: research period and targeted research period. PoDoCo program is funded by PoDoCo foundation pool and companies participating in the program. PoDoCo foundation pool offers research grants for the research period. After the research period the company hires the Post doc to deepen the research results and to create company specific insight for a period of time equivalent to the period of the grant period.

  For companies PoDoCo program offers an opportunity to investigate new strategic openings with the help of talented and practically oriented post docs, who are familiar with scientific analysis and synthesis methods.

  The program will assist companies by:

  • Helping companies to find highly-skilled and talented young postdocs to investigate new strategic openings
  • Offering a research grant that covers the costs of a postdoc during the research period

  For a PoDoCo researcher the program offers a research period followed by a targeted research period lasting all together 1-2 years. The program will assist postdocs by:

  • Offering a research grant for for academic research having strategic importance for Finnish industry
  • Offering an opportunity to work in industry and gain industrial experience.

  Who can participate?

  PoDoCo program is aimed for all disciplines.

  • All companies operating in Finland are welcome to join the PoDoCo Program
  • All young doctors who have recently completed or will soon complete their doctorate degree are welcome to join the PoDoCo Program

  How to participate?

  The PoDoCo spring application round will take place from 1st March 2017 to13th April 2017.

  The application process is simple:

  1. Describe your/your organisation's research interests by filling in PoDoCo profile here
   PoDoCo program makes continuous analysis by scanning the information and offers matching suggestions
  2. Select a postdoc/company with whom to collaborate
  3. Agree on collaboration with the postdoc and sign LoI (Letter of Intent)
  4. Prepare together a project plan (max 5 pages) describing the objectives of the project as well as an explanation of the main activities and expected results foreseen. It is important that the impact of the project for the company and the company's renewal is included in the project plan.
  5. The postdoc applies a grant by filling in the electronic application form and uploading required attachments at PoDoCo website. The electronic application must be sent by April 13th 2017.

  For more information

  Contact Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  email: essi.huttu(at)dimecc.com
  tel. +358 40 840 9259

  www.podoco.fi

  Tulevaisuuden tekijät ideahaku

  01.02.2017

  100-vuotisäätiön ja Jane ja Aatos Erkon säätiön yhteisrahoitteisessa Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa käynnistetään kunnianhimoisia, monialaisia tutkimusavauksia. Tulevaisuuden tekijät -rahoitusohjelman tavoitteena on yhdistää monialaista huippuosaamista ja rohkeaa ajattelua, joilla voidaan uudistaa suomalaista yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää.

  Vuoden 2017 Tulevaisuuden tekijät -ohjelmassa säätiöt rahoittavat yhdessä tutkimusavauksia noin 3 miljoonalla eurolla – tai jopa enemmän, mikäli tutkimusryhmissä syntyy runsaasti ainutlaatuisia ideoita. Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

  Haku toteutetaan kaksivaiheisena.
  Ideahaku: 1.2.-18.4.2017.
  Varsinainen haku: 6.6.-13.8.2017 (jatkoon valituille).

  Tulevaisuuden tekijät 2017 hakuinfo