• Apurahat ylemmän korkeakoulututkinnon tekoälyaiheisiin lopputöihin

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa apurahahaun tekoälyaiheisille lopputyöapurahoille. Säätiö myöntää 120 kappaletta korkeintaan 20 000 euron arvoisia apurahoja ylemmän korkeakoulututkinnon lopputöihin, jotka tehdään osana Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen laajempaa tekoälyyn liittyvää tutkimus-, kehittämis- tai käyttöönottohanketta. ​

  ​Säätiö myöntää apurahoja kolmen vuoden ajan aloituksesta tai niin kauan kuin tähän varatut varat riittävät.​

  Apurahaa voi hakea opiskelija, joka tekee ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyötä suomalaisessa korkeakoulussa osana Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen tekoälyyn liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja käyttöönottohanketta.​ Lopputyön on oltava diplomityö, pro gradu -tutkielma tai YAMK-opinnäytetyö.​ Lopputyön tieteen- tai koulutusalalla ei ole merkitystä.​

  Yhtä jäsenyritystä kohden voidaan tehdä vain yksi apurahan saanut lopputyö.​ Päivitämme listaa  yrityksistä, joissa on jo apurahan saanut opiskelija. Näihin yrityksiin ei siis voi enää hakea apurahapaikkaa.  Lista Teknologiateollisuus ry:n kaikista jäsenyrityksistä löytyy Teknologiateollisuuden kotisivulta.

  Opiskelija ei saa olla lopputyötä tehdessään työsuhteessa yritykseen, jonka hankkeen osana hän lopputyön tekee. ​Säätiö myöntää vain yhden lopputyöapurahan per henkilö.

  Miten haen?

  Apurahaa haetaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta. Voit myös tarkastella hakulomaketta pdf-muodossa hakusivulla.

  Hakemuksessa kysytään:

  - Opiskelijan henkilötiedot ​
  - Jäsenyrityksen yhteystiedot​
  - Lopputyön ohjaajan yhteystiedot: korkeakoulu + yritys​
  - Tässä yhteydessä pitää järjestelmän kautta pyytää suosittelua lopputyön ohjaajilta korkeakoulusta ja yrityksestä. ​
  - Lopputyön aihe ja tavoite​. Korkeakoulun ja yrityksen roolit ja yhteistyö lopputyön ohjauksessa tulee sopia kirjallisesti viimeistään lopputyötä aloitettaessa ja kuvata osana tutkimussuunnitelmaa.​
  - Yrityksen hankkeen aihe ja tavoite sekä aineistositoumus​
  - Lisäksi yrityksen hankesuunnitelman tiivistelmä ​
  - Yrityksen sitoumus luovuttaa lopputyötä koskeva aineisto lopputyön tekijälle siinä tilanteessa, että yrityksen hanke keskeytyy, ellei yrityksellä ole painavia perusteita toimia toisin​

  Liitteinä: ​
  Lopputyön tutkimussuunnitelma (pituus enintään 4 sivua sisältäen lähdeluettelon, fonttikoko vähintään 12, riviväli vähintään 1) + yrityksen tutkimus-, kehittämis- tai käyttöönottohankkeen suunnitelma.

  Säätiö ottaa huomioon myöntämissään apurahoissa apurahansaajien eläke- ja sosiaaliturvaa koskevat säännökset. Säätiön maksama apuraha näkyy veroehdotuksessa veronalaisena. Tarkempia ohjeita voit tarvittaessa kysyä verottajalta. Jos apuraha on myönnetty vähintään 4 kk:n työskentelyyn, tee vakuutushakemus Melaan 3 kk:n kuluessa apurahan ensimmäisen erän nostamisesta. Mela laskuttaa vakuutuksen sinulta.

  Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

  Lisätiedot:
  Marianna Jokila
  Kehityspäällikkö
  marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
  puh. 040 592 6478

  Grants for Master's Theses on AI Topics

  Technology Industries of Finland Centennial Foundation opens a call for AI related master’s thesis projects. The Foundation will award at least 120 grants, up to 20 000 euro each that are carried out as part of a larger research, development or implementation project related to artificial intelligence by a member company of Technology Industries of Finland. ​

  ​Students eligible to apply are those working on their master's thesis at any Finnish higher education institution (a university or a university of applied sciences) as part of an AI-related research, development and implementation project by a member company of Technology Industries of Finland. The field of science or education of the thesis does not matter as long as the project itself is AI-related.

  Only one thesis project grant per member company can be awarded. A list of Technology Industries of Finland's member companies can be found on the website of the Technology Industries of Finland. The list of companies that already have a student that has been awarded the grant will be updated here.

  When completing the thesis, the student may not be employed by the company that the project and the thesis is part of. The Foundation can award only one thesis grant per person.

  How to apply?

  The grant is applied for through the Foundation’s application system. You can also view the application form in pdf format on the application page.

  The information needed in the application:

  - Student's personal data

  - Contact information of the member company

  - Thesis supervisor's contact details: university + company

  - At this point, the system requires the applicant to send a request for a letter of recommendation to both of the supervisors. ​

  - The topic and the goal of the thesis. The roles and cooperation between the school and the company in supervising the thesis must be agreed in writing at the latest when the thesis work starts and described as part of the research plan.

  - The subject and objective of the company's project, as well as a data commitment

  - In addition, a summary of the company's project plan

  - The company's commitment to provide the thesis with relevant materials in the event that the company's project is interrupted unless the company has substantial reasons to act otherwise

  Attachments:

  Thesis research plan (maximum length 4 pages incuding bibliography, font size minimum 12, line spacing minimum 1) + plan for the company's research, development or implementation project.

  The Foundation is a private foundation and the grant it pays will show in the tax proposal as liable to taxation. Please, consult the tax authority for instructions. If the grant has been awarded for a minimum of 4 months' work, submit an insurance application to MELA (The Farmers' Social Insurance Institution) within 3 months of the payment of the first grant instalment. MELA will invoice you for the insurance.

  All applicants will be informed of the decision by e-mail.

  More information:
  Marianna Jokila
  Development Manager
  marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
  tel. 040 592 6478

  Future Makers Funding Program 2024

  Funding call for strategic research ideas

  21.03.2024 to 31.5.2024

  Technology Industries of Finland Centennial Foundation open a funding call for strategic research ideas. In total, the foundations have reserved up to 2 million euros for high-level research openings.

  What kind of research ideas?

  The aim is to initiate high-level, ambitious strategic research openings that combine internationally top-level science and industrial impact. We wish to see research opening ideas that aim at building long-term sustainable renewal and new business models of the Finnish technology industry.

  The foundations wish to encourage joint actions that focus on universities' strategic strengths and spark new growth - with the aim to encourage long-term cooperation between researchers and companies.

  High-level research opening is:

  • Formulates a research question with substantial novelty
  • Multidisciplinary and builds an ecosystem
  • Based on an important challenge from the point of view of the Finnish Technology Industries and the Finnish society
  • Aiming for an international breakthrough 

  How do I apply?

  The funding call has two stages: 1) Call for ideas 21.3.-31.5.2024 and 2) Improving of ideas and final applications, round 2 starts in 13.9.2024 (by invitation only based on stage 1). All the applicants who are selected to round 2, will be interviewed. The interviews will take place on 25. - 27.9.2024.

  To apply, please leave your idea-stage proposal through our on-line application system. Please register as an organization to the system.

  Please answer all questions in the application form. At the idea phase, pay attention on how you present your overall research idea and the goals for the research. We wish to understand why this project should be conducted, what is unique about the idea, and who will be the partners on your proposal . Please note that you cannot include additional research plan or other separate attachments to your applications.

  We organise 15 minute Teams meetings where the researchers can ask questions about the call.

  Book your meeting via e-mail:
  marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
  Please suggest from 3 to 5 suitable times for the online meeting.

  Questions and answers

  Who can apply for funding?
  The funding call is open to all Finnish universities. The applicant must be an organization. The project can also be carried out by several organizations (research groups and collaborators) and we encourage multidisciplinary collaboration, as well as joint projects between universities. Universities of applied sciences and research institutes can participate as partners to universities. In joint projects one organization will be the main applicant who will distribute the joint funding to other partners. Personal grants cannot be applied.

  How much funding can be applied?
  The call is for research projects. The applied funding can be of the order 100.000€ - 500.000€, in very high-level, ambitious projects even up to 1.000.000€. The funding need will be evaluated case by case and the preliminary budget created in the first applications stage will be re-evaluated in the second stage.

  For which purposes can you apply funding? Is it necessary to involve companies in the projects?
  The aim is to initiate high-level scientific research openings that are relevant to the future of Finnish industries and the society.  Especially interesting are ideas that are cross-sectoral and have ambitious targets. We encourage to look for partner-companies who could contribute to the project, but no company funding is required. The aim is to enhance long-term strategic co-operation between scientists and companies, and the societal impact of research.

  What kind of cost model is needed for application?
  The foundations evaluate the applications case by case. As a cost model we recommend to use a so called flat rate model, where acceptable costs are:

  • Salary costs
  • Employer’s contributions costs (appr. 30-40%)
  • General costs max. 15% (calculated from total of salary and employer’s contributions costs)
  • Necessary purchase of materials and equipment to carry out the project
  • Travel costs
  • Purchased services

  Is it possible to change the budget or cost division during the project?
  Yes, as long as the changes are justified. The funding call is aimed at creating ambitious new research openings, so it is seen important that there’s certain flexibility to carry out the projects.

  What is the duration of research projects?
  1-3 years, depending on the case. The foundations also reserve an option for additional funding if the project achieves results with remarkable scientific value and can lead to highly potential new openings.

  Is it possible to have international research partners? Yes it isIf part of the funding will be paid abroad to the international partner, the partnership must be justified and a inevitable part of the project.  Situations like this, will be evaluated case by case.

  Contact for questions:

  Mr Antti Aarnio
  Director
  Technology Industries of Finland Centennial Foundation
  +358 40 503 6634 | antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

  Ms Marianna Jokila
  Development Manager
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2024

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2024 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 2 miljoonalla eurolla.

  Millaisia strategisia tutkimusavauksia haetaan?

  Vuoden 2024 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat teknologiat ja palvelumallit.

  Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

  Korkeatasoinen tutkimusavaus:

  • Vahvistaa monialaista, vaikuttavaa yhteistyötä, rakentaa ekosysteemiä
  • Vastaa selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
  • Tähtää kansainväliseen läpimurtoon, vahvistaa strategista osaamista

  Millä tavalla haetaan mukaan?

  Haku toteutetaan kaksivaiheisena.

  Ideahaku: 21.3.-31.5.2024
  Ideahakuun osallistut jättämällä ehdotuksesi tutkimusavauksesta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta viimeistään 31.5.2024 klo 23:59.

  Vastaa kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Ideahakuvaiheessa painoa annetaan erityisesti tutkimusavauksen kokonaisuuden ja tavoitteiden kuvaukselle. Haluamme ymmärtää miksi ehdottamasi hanke olisi tärkeä toteuttaa, mihin haasteeseen se vastaa, mikä ratkaisussa on ainutlaatuista, keitä tarvitaan kumppaneiksi ja mitä merkittävää hyötyä tästä olisi.

  Huomioithan, että ideahakuvaiheessa et voi liittää hakemukseesi erillistä tutkimussuunnitelmaa tai muita liitteitä.

  Järjestämme hakuun liittyen vartin tapaamisia Teamsissa hakijoiden kanssa.

  Varaa aikasi 15 minuutin tapaamiseen sähköpostitse: marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
  Ehdota sähköpostissasi 3 - 5 aikaa, jotka sinulle sopisi.

  Ideoiden sparraus ja varsinainen haku alkaa 13.9.2024.
  Ideahausta jatkoon päässeille järjestämme projektikohtaisen mentorin sekä sparrausta varsinaisen hakemuksen liitteeksi tehtävän vuorovaikutussuunnitelman tekemiseen. Toiselle kierrokselle valittavien tiimien sparraushaastattelut pyritään järjestämään 25. - 27.9.2024. Rahoituspäätökset tehdään marraskuussa 2024.

  Kysymyksiä ja vastauksia:

  Kuka voi hakea avustusta Tulevaisuuden tekijät –haun kautta? Haku on avoin kaikille suomalaisille yliopistoille. Hakijana täytyy olla organisaatio. Hankkeen toteuttajina voi olla useita organisaatioita (tutkimusryhmiä ja yhteistyökumppaneita) ja monialainen yhteistyö on kannustettavaa. Ammattikorkeakoulut voivat osallistua tutkimushankkeisiin kumppaneina. Yhteistyöhankkeessa yksi organisaatio on pääasiallinen hakija ja hankkeen käynnistyessä hoitaa maksatuksen muille osapuolille. Haun kautta ei myönnetä henkilökohtaisia apurahoja.

  Millaisia aiheita haussa ei rahoiteta? Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia. Ohjelmassa ei rahoiteta esimerkiksi lääketiedettä, terveysalan tutkimusta tai opetuksen kehittämistä.

  Kuinka paljon avustusta voi hakea? Haun kautta myönnetään avustuksia tutkimushankkeisiin. Haettavan avustuksen määrä voi olla luokkaa 100.000€ - 500.000€, erityisen merkittävissä avauksissa jopa 1.000.000€. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja ideahakuvaiheessa esitettyä alustavaa budjettia tarkennetaan haun toisessa vaiheessa.

  Millaisella kustannusmallilla avustusta voi hakea? Säätiöt arvioivat hakemukset tapauskohtaisesti. Suositeltava kustannusmalli on ns flat rate –malli, missä hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • Palkkakustannukset
  • Henkilösivukulut (n. 30-40%)
  • Yleiskustannukset (max. 15) (yleiskustannusten määrä on arviointikriteeri; yleiskustannusprosentti lasketaan palkka- ja henkilösivukulujen kokonaissummasta)
  • Hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät materiaali- ja laitehankinnat
  • Matkakustannukset
  • Ostopalvelut

  Voiko budjettiin / kustannuseriin tehdä muutoksia hankkeen aikana? Kyllä voi, kun muutokset ovat perusteltavissa. Haun kautta etistään merkittäviä uusia avauksia, joten säätiöt näkevät tärkeänä, että hankkeen toteutuksessa on joustavuutta ja liikkumavaraa.

  Millainen kesto hankkeilla voi olla? Tapauskohtaisesti 1 – 3 vuotta. Säätiö varaa mahdollisuuden myös jatkorahoitukseen, mikäli hankkeessa saavutetaan tuloksia, joilla on huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat merkittäviin uusiin avauksiin.

  Voiko hankkeessa olla kansainvälisiä kumppaneita? Kyllä voi. Jos hankkeen rahoituksesta osa maksetaan kansainväliselle kumppanille, pitää kumppanuuden olla perusteltu sekä välttämätön hankkeen toteuttamisen kannalta. Nämä tapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

  Säätiön rahoittamien hankkeiden tulosten tulee olla julkisia. Tuloksen omistaa se rahoituksen saajana oleva tutkimusorganisaatio, jonka projektiin tutkimustyö sisältyy. Jos tutkimusorganisaatiot saavat aikaan tuloksen yhdessä, rahoituksen saajien tulee sopia keskenään tuloksen omistuksesta, käyttöoikeudesta sekä tuloksen hyödyntämisestä. Omistajalla on oikeus päättää tuloksen suojaamisesta ja luovuttamisesta.

  Taustatietoja:

  Aiempien vuosien rahoitettuja Tulevaisuuden tekijät -hankkeita.

  Lisätietoja:

  Antti Aarnio
  Johtaja
  040 503 6634 | antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

  Marianna Jokila
  Kehityspäällikkö, Tulevaisuuden tekijät -ohjelma
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Teknologiateollisuuden
  100-vuotissäätiön
  Metallinjalostajien rahaston
  apurahat julkistetaan haettaviksi vuodelle 2024

  Hakuaika 1.9. - 30.9.2023

  Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa.
  Metallinjalostajien rahasto julkistaa haettavaksi vuodelle 2024:

  • Opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa
  • Opiskelija-apurahoja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Matka-apurahoja mahdollistamaan tutkijavierailuja ja osallistumista kansainvälisiin konferensseihin.
   Kotimaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 100 euroa. Ulkomaan opiskelija-apurahan suuruus on 2 000 euroa (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2023 tapahtuvaan vaihto-opiskeluun). Matka-apurahan suuruutta ei ole erikseen määritelty.

   Hakuohjeet
   Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön verkkosivulla (https://teka.rimbert.fi/) 1.9.2023. Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla marras-joulukuussa 2023.Lisätietoja
   Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi.

  Future Makers Funding Program 2023

  Funding call for strategic research ideas

  07.03.2023 to 31.5.2023

  Technology Industries of Finland Centennial Foundation open a funding call for strategic research ideas. In total, the foundations have reserved up to 2 million € for high-level research openings.

  What kind of research ideas?

  The aim is to initiate high-level, ambitious strategic research openings that combine internationally top-level science and industrial impact. We wish to see research opening ideas that aim at building long-term sustainable renewal and new business models of the Finnish technology industry.

  The foundations wish to encourage joint actions that focus on universities' strategic strengths and spark new growth - with the aim to encourage long-term cooperation between researchers and companies.

  High-level research opening is:

  • Formulates a research question with substantial novelty
  • Multidisciplinary and builds an ecosystem
  • Based on an important challenge from the point of view of the Finnish Technology Industries and the Finnish society
  • Aiming for an international breakthrough 

  How do I apply?

  The funding call has two stages: 1) Call for ideas 7.3.-31.5.2023 and 2) Improving of ideas and final applications, round 2 starts in 11.9.2023 (by invitation only based on stage 1). All the applicants who are selected to round 2, will be interviewed. The interviews will take place on 26. - 28.9.2023.

  To apply, please leave your idea-stage proposal through our on-line application system. Please register as an organization to the system.

  Please answer all questions in the application form. At the idea phase, pay attention on how you present your overall research idea and the goals for the research. We wish to understand why this project should be conducted, what is unique about the idea, and who will be the partners on your proposal . Please note that you cannot include additional research plan or other separate attachments to your applications.

  We organise 15 minute Teams meetings where the researchers can ask questions about the call.

  Please book your meeting via e-mail:
  marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Questions and answers

  Who can apply for funding?
  The funding call is open to all Finnish universities. The applicant must be an organization. The project can also be carried out by several organizations (research groups and collaborators) and we encourage multidisciplinary collaboration, as well as joint projects between universities. Universities of applied sciences and research institutes can participate as partners to universities. In joint projects one organization will be the main applicant who will distribute the joint funding to other partners. Personal grants cannot be applied.

  How much funding can be applied?
  The call is for research projects. The applied funding can be of the order 100.000€ - 500.000€, in very high-level, ambitious projects even up to 1.000.000€. The funding need will be evaluated case by case and the preliminary budget created in the first applications stage will be re-evaluated in the second stage.

  For which purposes can you apply funding? Is it necessary to involve companies in the projects?
  The aim is to initiate high-level scientific research openings that are relevant to the future of Finnish industries and the society.  Especially interesting are ideas that are cross-sectoral and have ambitious targets. We encourage to look for partner-companies who could contribute to the project, but no company funding is required. The aim is to enhance long-term strategic co-operation between scientists and companies, and the societal impact of research.

  What kind of cost model is needed for application?
  The foundations evaluate the applications case by case. As a cost model we recommend to use a so called flat rate model, where acceptable costs are:

  • Salary costs
  • Employer’s contributions costs (appr. 30-40%)
  • General costs max. 15% (calculated from total of salary and employer’s contributions costs)
  • Necessary purchase of materials and equipment to carry out the project
  • Travel costs
  • Purchased services

  Is it possible to change the budget or cost division during the project?
  Yes, as long as the changes are justified. The funding call is aimed at creating ambitious new research openings, so it is seen important that there’s certain flexibility to carry out the projects.

  What is the duration of research projects?
  1-3 years, depending on the case. The foundations also reserve an option for additional funding if the project achieves results with remarkable scientific value and can lead to highly potential new openings.

  Is it possible to have international research partners? Yes it isIf part of the funding will be paid abroad to the international partner, the partnership must be justified and a inevitable part of the project.  Situations like this, will be evaluated case by case.

  Contact for questions:

  Mr Antti Aarnio
  Director
  Technology Industries of Finland Centennial Foundation
  +358 40 503 6634 | antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

  Ms Marianna Jokila
  Project Manager, Future Makers Program
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Tulevaisuuden tekijät -ohjelma 2023

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö avaa suomalaisille yliopistoille suunnatun haun strategisen osaamisen vahvistamiseksi. Vuoden 2023 ohjelmassa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimusavauksia noin 2 miljoonalla eurolla.

  Millaisia strategisia tutkimusavauksia haetaan?

  Vuoden 2023 ohjelmassa haetaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tutkimusavauksia. Painopisteenä on suomalaisen teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumista kestävästi rakentavat teknologiat ja palvelumallit.

  Tavoitteena on käynnistää kunnianhimoisia tutkimushankkeita, joissa yhdistyvät kansainvälisesti huipputason tiede ja uuteen kasvuun tähtäävät strategiset avaukset.

  Korkeatasoinen tutkimusavaus:

  • Vahvistaa monialaista, vaikuttavaa yhteistyötä, rakentaa ekosysteemiä
  • Vastaa selkeästi tunnistettavaan haasteeseen suomalaisessa teknologiateollisuudessa tai laajemmin yhteiskunnassa
  • Tähtää kansainväliseen läpimurtoon, vahvistaa strategista osaamista

  Millä tavalla haetaan mukaan?

  Haku toteutetaan kaksivaiheisena.

  Ideahaku: 7.3.-31.5.2023
  Ideahakuun osallistut jättämällä ehdotuksesi tutkimusavauksesta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hakujärjestelmän kautta viimeistään 31.5.2023 klo 23:59.

  Vastaa kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Ideahakuvaiheessa painoa annetaan erityisesti tutkimusavauksen kokonaisuuden ja tavoitteiden kuvaukselle. Haluamme ymmärtää miksi ehdottamasi hanke olisi tärkeä toteuttaa, mihin haasteeseen se vastaa, mikä ratkaisussa on ainutlaatuista, keitä tarvitaan kumppaneiksi ja mitä merkittävää hyötyä tästä olisi.

  Huomioithan, että ideahakuvaiheessa et voi liittää hakemukseesi erillistä tutkimussuunnitelmaa tai muita liitteitä.

  Järjestämme hakuun liittyen vartin tapaamisia Teamsissa hakijoiden kanssa.

  Varaa aikasi 15 minuutin tapaamiseen sähköpostitse: marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi
  Mahdollisia aikoja ilmoitetaan myöhemmin maaliskuussa.

  Ideoiden sparraus ja varsinainen haku alkaa 11.9.2023.
  Ideahausta jatkoon päässeille järjestämme projektikohtaisen mentorin sekä sparrausta varsinaisen hakemuksen liitteeksi tehtävän vuorovaikutussuunnitelman tekemiseen. Toiselle kierrokselle valittavien tiimien sparraushaastattelut pyritään järjestämään 26. - 28.9.2023 Rahoituspäätökset tehdään marraskuussa 2023.

  Kysymyksiä ja vastauksia:

  Kuka voi hakea avustusta Tulevaisuuden tekijät –haun kautta? Haku on avoin kaikille suomalaisille yliopistoille. Hakijana täytyy olla organisaatio. Hankkeen toteuttajina voi olla useita organisaatioita (tutkimusryhmiä ja yhteistyökumppaneita) ja monialainen yhteistyö on kannustettavaa. Ammattikorkeakoulut voivat osallistua tutkimushankkeisiin kumppaneina. Yhteistyöhankkeessa yksi organisaatio on pääasiallinen hakija ja hankkeen käynnistyessä hoitaa maksatuksen muille osapuolille. Haun kautta ei myönnetä henkilökohtaisia apurahoja.

  Millaisia aiheita haussa ei rahoiteta? Tulevaisuuden tekijät -ohjelman on suunnattu ensisijaisesti teknologia-alojen pitkäjänteisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Haemme monialaisia, tieteellisesti kovatasoisia tutkimusavauksia. Ohjelmassa ei rahoiteta esimerkiksi lääketiedettä, terveysalan tutkimusta tai opetuksen kehittämistä.

  Kuinka paljon avustusta voi hakea? Haun kautta myönnetään avustuksia tutkimushankkeisiin. Haettavan avustuksen määrä voi olla luokkaa 100.000€ - 500.000€, erityisen merkittävissä avauksissa jopa 1.000.000€. Tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja ideahakuvaiheessa esitettyä alustavaa budjettia tarkennetaan haun toisessa vaiheessa.

  Millaisella kustannusmallilla avustusta voi hakea? Säätiöt arvioivat hakemukset tapauskohtaisesti. Suositeltava kustannusmalli on ns flat rate –malli, missä hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • Palkkakustannukset
  • Henkilösivukulut (n. 30-40%)
  • Yleiskustannukset (max. 15) (yleiskustannusten määrä on arviointikriteeri; yleiskustannusprosentti lasketaan palkka- ja henkilösivukulujen kokonaissummasta)
  • Hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät materiaali- ja laitehankinnat
  • Matkakustannukset
  • Ostopalvelut

  Voiko budjettiin / kustannuseriin tehdä muutoksia hankkeen aikana? Kyllä voi, kun muutokset ovat perusteltavissa. Haun kautta etistään merkittäviä uusia avauksia, joten säätiöt näkevät tärkeänä, että hankkeen toteutuksessa on joustavuutta ja liikkumavaraa.

  Millainen kesto hankkeilla voi olla? Tapauskohtaisesti 1 – 3 vuotta. Säätiö varaa mahdollisuuden myös jatkorahoitukseen, mikäli hankkeessa saavutetaan tuloksia, joilla on huomattavaa tieteellistä arvoa ja johtavat merkittäviin uusiin avauksiin.

  Voiko hankkeessa olla kansainvälisiä kumppaneita? Kyllä voi. Jos hankkeen rahoituksesta osa maksetaan kansainväliselle kumppanille, pitää kumppanuuden olla perusteltu sekä välttämätön hankkeen toteuttamisen kannalta. Nämä tapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

  Taustatietoja:

  Aiempien vuosien rahoitettuja Tulevaisuuden tekijät -hankkeita.

  Lisätietoja:

  Antti Aarnio
  Johtaja
  040 503 6634 | antti.aarnio@teknologiateollisuus.fi

  Marianna Jokila
  Projektipäällikkö, Tulevaisuuden tekijät -ohjelma
  040 592 6478 | marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi

  Ylioppilaiden stipendit - syksyn 2022 pisteraja on 106 – 120

  Säätiömme jakaa 1 000 euron stipendejä erinomaisesti pitkän matematiikan kokeen suorittaneille ylioppilaille. Syksyllä 2022 kirjoittaneilla oikeuttavat pisteet ovat 106 – 120.

  Huomioittehan, että stipendin saa ylioppilaaksi valmistuessa. Jos syksyllä kirjoittaa stipendiin oikeuttavan tuloksen mutta valmistuu ylioppilaaksi vasta myöhemmin, stipendiä ei saa vielä vaan vasta tutkinnon tullessa kokonaan valmiiksi. Aiemmin stipendiin oikeuttaviin tuloksiin kirjoittaneiden ylioppilaiden tiedot pitäisi olla säätiöllä tiedossa mutta näistä voi olla hyvä lähettää vielä varmistusviesti sähköpostitse.

  Stipendit lähetetään hakujärjestelmästämme lukioiden rehtoreille sähköpostitse.

  Lisätiedot: Marianna Jokila (marianna.jokila@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 592 6478)

   

  Stipendin saavat ylioppilaat syksyllä 2022

   

  The Technology Industries of Finland Centennial Foundation
  Steel and Metal Producers' Fund

  Funding call for year 2023

  Call for applications 1 September – 30 September 2022

  The purpose of the Steel and Metal Producer’s Fund is to support scientific research and education related to entire metal production value chain. The Fund supports both technology and business-related research and education activities at Finnish universities.

  The Steel and Metal Producers' Fund:

  • Awards grants for undergraduate students to support studies in Finland or abroad.
  • Awards grants for research groups, post docs and doctoral students working in Finnish universities. The focus is in supporting doctoral students.
  • Awards travel grants to support participation in international conferences and research visits.

  Grants for undergraduate studies are 1 100 euros for studies in Finland and 2 000 euros for studies abroad. A grant can be applied also for studies abroad during Fall 2022. Grants for doctoral students and post docs are 25 000 euros. Size of research group grant or travel grant is not pre-defined.

  The grants are awarded for one calendar year at a time. One project can receive funding for at most three years. For the year 2023, the Fund will award approximately total of 300 000 Euros. The results of the funding call will be published in late November or early December 2022.

  How to apply?

  A link to the application form will be published on the The Technology Industries of Finland Centennial Foundation's application system on 1st September 2022. The results of the call will be communicated to the applicants by email. The awarded grants will be published on the web page of the Fund.

  More information

  Authorized representative Juho Talonen, tel. 040 595 1181, email: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi.

  Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
  Metallinjalostajien rahaston apurahat julistetaan haettaviksi vuodelle 2023

  Hakuaika 1.9. - 30.9.2022

  Metallinjalostajien rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta ja opiskelua yliopistoissa.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metallinjalostajien rahasto:

  • Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille opintoihin kotimaassa ja opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
  • Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkimus­ryhmille, yksittäisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Pääpaino on jatko-opintojen tukemisessa.
  • Tukee matka-apurahoin tutkijavierailuja ja osallistumista kansainvälisiin konferensseihin.

  Kotimaan opiskelija-apurahan suuruus on 1 100 euroa. Ulkomaan opiskelija-apurahan suuruus on 2 000 euroa (apurahaa voi hakea myös syksyllä 2022 tapahtuvaan vaihto-opiskeluun). Tutkija- ja jatko-opiskeluapurahojen suuruus on 25 000 euroa. Tutkimusryhmä- ja matka-apurahan maksimisuuruutta ei ole erikseen määritelty.

  Apuraha haetaan ja myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tutkija-, jatko-opiskelija- ja tutkimusryhmän apuraha voidaan myöntää samalle hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi.

  Rahasto jakaa vuodelle 2023 apurahoja noin 300 000 euroa. Apurahojen julkistamispäivä on marras-joulukuussa 2022.

  Hakuohjeet

  Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön apurahajärjestelmässä 1.9.2022. Rahaston päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja myönnetyt apurahat julkistetaan rahaston kotisivuilla.

  Lisätietoja Asiamies Juho Talonen, puh. 040 595 1181, sähköposti: juho.talonen(at)teknologiateollisuus.fi